Vacation Dreams

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

 

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ

Άρθρο 1ο – Σύσταση
Με την υπ. Αριθμ. 304/1996 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας
αναγνωρίσθηκε το Αθλητικό Σωματείο με έδρα τη Χαλκίδα και την επωνυμία Ιστιοπλοϊκός
Όμιλος Χαλκίδας (Ι.Ο.Χ.), και εγκρίθηκε το από το 29-04-1996 καταστατικό του, που
ψηφίστηκε και υπογράφηκε από τα ιδρυτικά μέλη κατά την καταστατική Συνέλευση της
29ης Απριλίου 1996, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την από 2-2-2000 απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης των μελών του, η οποία εγκρίθηκε με την 181/2000 απόφαση του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας. Η λειτουργία του Ομίλου διέπεται από το παρόν
καταστατικό, το οποίο τροποποιεί το παραπάνω από 2-2-2000 καταστατικό , καθώς
επίσης τις διατάξεις του Νόμου υπ.αριθμ. 2725/1999, όπως αυτός ισχύει, τροποποιήθηκε
και κωδικοποιήθηκε με τον νόμο 4603/2019 (ΦΕΚ Α 48/14.03.2019) και
συμπληρωματικά από τις σχετικές περί Σωματείων διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του
Εισαγωγικού Νόμου.
Ο Όμιλος έχει σχήμα τριγωνικό επισείοντα σε χρώμα βαθύ γαλανό με κίτρινη
λωρίδα στην μικρή του πλευρά, όπου στο εσωτερικό του θα αναγράφο9νται κάθετα με
κίτρινο χρώμα τα γράμματα ΙΟΧ και δεξιά τους μέσα σε κύκλο κίτρινης περιμέτρου,
απεικονίζεται σε κίτρινο χρώμα σκαρίφημα πλέοντος ιστιοφόρου σκάφους.
Ο Όμιλος έχει σφραγίδα κυκλική, που φέρει περιφερειακά τον τίτλο του και στο
κέντρο το σήμα του Ομίλου. Με την σφραγίδα αυτήν σφραγίζονται όλα τα έγγραφα του
Ομίλου.

Άρθρο 2ο – Σκοπός
Σκοπός του Ομίλου είναι η διάδοση στη νήσο Εύβοια της ιστιοπλοϊκής ιδέας και
ειδικότερα:

Η ανάπτυξη της αγάπης για την θάλασσα και τις Ναυτικές Παραδόσεις της χώρας.
Η διάδοση και εκλαΐκευση της ιστιοπλοΐας και των ναυτικών γενικά αγωνισμάτων,
η υποστήριξη των ναυταθλητικών ιδεωδών, η πραγματοποίηση Ναυταθλητικών
εκδηλώσεων, η διοργάνωση και διεξαγωγή Ιστιοπλοϊκών & Ναυτικών αγώνων,
ανοικτής θάλασσας και τριγώνου, τοπικών, διασυλλογικών,περιφερειακών και
διεθνών. Η συστηματική άθληση και αξιοποίηση των δυνατοτήτων των
αθλούμενων μελών και των αθλητών τριγώνου για την αθλητική επίδοση και
διάκριση, ως και ο σεβασμός και η αγάπη προς το θαλάσσιο περιβάλλον.

Η διαφύλαξη, βελτίωση και εξέλιξη του τεχνικού επιπέδου της ιστιοπλοΐας.
Η διατήρηση οργανωμένων τμημάτων ιστιοπλοΐας ανοιχτής θαλάσσης και
τριγώνου ανηλίκων και ενηλίκων.
Η ηθική υποστήριξη, καθοδήγηση και διευκόλυνση των ιδιοκτητών,
κυβερνητών και πληρωμάτων ιστιοφόρων σκαφών, σε ιστιοπλοϊκά θέματα.
Η με κάθε τρόπο διευκόλυνση των μελών του και των αθλητών ανηλίκων και
ενηλίκων για τη συμμετοχή τους σε αγώνες ιστιοπλοΐας.
Η προσέλκυση, εκπαίδευση και δημιουργία ανθρωπίνου δυναμικού για την
ιστιοπλοΐα.
Η ανάδειξη κ’ προβολή της ναυτικής παράδοσης.

Οι σκοποί του Ομίλου δεν είναι κερδοσκοπικοί.

Άρθρο 3ο – Μέσα
Μέσα για να πετύχει ο Όμιλος τους σκοπούς του είναι:
Μέσα προς επίτευξη του σκοπού είναι:
- Η οργάνωση και διεξαγωγή Ιστιοπλοϊκών
& Ναυτικών αγώνων. Η διοργάνωση ιστιοπλοϊκών αγώνων ανοικτής θάλασσας και
τριγώνου, εθνικών, τοπικών, διασυλλογικών, περιφεριακών και διεθνών .H
διοργάνωση επιδείξεων, εκδηλώσεων, εκδρομών, εκπαιδευτικών πλόων, ως και
εορτών και διαλέξεων.
- Η ίδρυση και λειτουργία των Σχολών Ιστιοπλοΐας, και
λειτουργία σχολής ιστιοπλοΐας με σκάφη τριγώνου για τους ενήλικες αλλά και για
τους ανήλικους ιστιοπλόους με σκοπό την προσέλκυση και εκπαίδευση στην
ιστιοπλοΐα και τον ναυταθλητισμό εν γένει.
Η διατήρηση γραφείων, τεχνικών
εγκαταστάσεων και εντευκτηρίου.
Η ίδρυση και λειτουργία Σχολών για ενηλίκους, εις την έδρα του ή και
Παραρτημάτων εις την ημεδαπή, με σκοπό την εκμάθηση της Ναυσιπλοΐας με την
βοήθεια ιστιοπλοϊκών ή μηχανοκίνητων σκαφών, προσφερόμενη σε μέλη του
Ομίλου, με σκοπό τη δημιουργία μελλοντικών πληρωμάτων της ιστιοπλοΐας
ανοικτής θάλασσας. Η εισαγωγή στις σχολές αυτές γίνεται, μετά από ανέλεγκτη
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για κάθε έναν των συμμετεχόντων, με τους
όρους που αυτό καθορίζει.
Οι σχολές υπάγονται στο διοικητικό, τεχνικό και οικονομικό
έλεγχο του Διοικητικού Συμβουλίου και λειτουργούν εφόσον
υπάρχουν τα απαραίτητα για τη λειτουργία του μέσα και

πόροι.
Η διοργάνωση μορφωτικών διαλέξεων, προβολών
κινηματογραφικών ταινιών, video και διαφανειών, ναυτικού
μόνον περιεχομένου, καθώς και η έκδοση περιοδικού, εντύπων
και εγχειριδίων σχετικών με την ιστιοπλοΐα και γενικά με τη
ναυτική τέχνη.
Η οργάνωση τμήματος θαλασσοπόρων ιστιοπλόων , που ασχολούνται με
θαλασσινά ταξίδια με σκάφη ανοικτής θάλασσας, και η οργάνωση ομαδικών
ταξιδιών με ιστιοφόρα.

Η απόκτηση σκαφών και εφοδίων και κάθε μέσου που κρίνεται χρήσιμο για την
ανάπτυξη του ναυταθλητισμού και της ιστιοπλοΐας που δεν αντιτίθεται στο παρόν
καταστατικό καθώς και στο καταστατικό και τους κανονισμούς της Ελληνικής
Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας.

Το έργο αυτό θα επιτευχθεί με την απόκτηση πλοιαρίων, σκαφών αγώνων,
εφοδίων και κάθε μέσου για την εκπλήρωση των σκοπών του ομίλου και την
εκπαίδευση, είτε με αγορά, είτε με εκμίσθωση, είτε με παραχώρηση από κρατικούς
φορείς ή απο ιδιώτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα είτε, με δωρεές από χορηγούς,
ως και πρόσληψη κατάλληλων εκπαιδευτών για την επάνδρωση των σχολών.

-. Η αρμονική συνεργασία και επικοινωνία μετά ημεδαπών ή αλλοδαπών
Ομοσπονδιών, Ομίλων, Οργανώσεων καθώς και αθλητικών και λοιπών Αρχών.

Η έκδοση εντύπων – φυλλαδίων – πολυμέσων, κλπ., προς την επίτευξη των
ανωτέρω και ως μέσου ενημερώσεως των Μελών και φίλων του Ι.Ο.Χ.

Τέλος η απόκτηση και χρήση κάθε μέσου, το οποίον κρίνεται αναγκαίο για την
επιτυχία των ανωτέρω σκοπών, εφ’ όσον τούτο ανταποκρίνεται και δεν είναι
αντίθετο προς το παρόν καταστατικό, δεν είναι αντίθετο στον νόμο, τον εκάστοτε
Αθλητικό Νόμο και τον Κανονισμό και Καταστατικό των οικείων Ομοσπονδιών.

Άρθρο 4ο – Χρήση Χώρων
Κάθε ενοικίαση χώρου, αγορά, κατασκευή, επέκταση ή τροποποίηση για χρήση
του Ομίλου πραγματοποιείται από το Διοικητικό Συμβούλιο ανάλογα με τις εκάστοτε
ανάγκες του Ομίλου.

Όλοι οι ιδιόκτητοι, μισθωμένοι ή παραχωρημένοι χώροι (εντευκτήρια, λιμενικές
εγκαταστάσεις, αποθήκες κ.λ.π.) διατίθενται για να τους χρησιμοποιούν τα μέλη
σύμφωνα με εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας.
Δεν επιτρέπεται η κατά οποιονδήποτε τρόπο μερική ή ολική εκποίηση και αλλαγή
χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων του Ομίλου. Κατ’ εξαίρεση, αν οι παραπάνω
εγκαταστάσεις δεν καλύπτουν πλέον τις αγωνιστικές ανάγκες του Ομίλου, ή υφίσταται
άφευκτη ανάγκη, επιτρέπεται η εκποίηση τους για την κατασκευή ή απόκτηση νέων που
πληρούν τις ανάγκες του ή αλλαγή χρήσης. Αποκλειστικά αρμόδιο να βεβαιώσει τα
ανωτέρω καθίσταται το κατά το άρθρο 825 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας Δικαστήριο.
Η αίτηση υποβάλλεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου, ύστερα από απόφαση
της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών,
που έχουν δικαίωμα ψήφου και είναι ταμειακώς ενήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ – ΜΕΛΗ

Άρθρο 5ο – Μέλη
Τα μέλη του Ομίλου είναι αριθμητικά απεριόριστα, με ελάχιστο αριθμό τα είκοσι
(20).
Μέλος του σωματείου μπορεί να γίνει ο καθένας που συγκεντρώνει τις νόμιμες
προϋποθέσεις, που ειδικότερα περιγράφονται στο άρθρο έξι (6) του παρόντος
καταστατικού. Για την εγγραφή μέλους απαιτείται αίτηση του ενδιαφερομένου προς το
Διοικητικό Συμβούλιο, συνοδευόμενη από πρόταση δύο (2) μελών του Ομίλου και έγκριση
του Διοικητικού Συμβουλίου, που παρέχεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60)
ημερών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου
θεωρείται ότι έχει αυτοδικαίως παρασχεθεί, και ο ενδιαφερόμενος έχει εγγραφεί ως
μέλος του Ομίλου την εξηκοστή ημέρα μετά την υποβολή της αίτησης. Για την εγγραφή
αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Το
Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή του να μην εγκρίνει το αίτημα
εγγραφής ενδιαφερομένου ως μέλους του σωματείου. Κατά της πράξης αυτής ή της
παράλειψης έκδοσης διαπιστωτικής πράξης, ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να
ασκήσει αγωγή στο κατά τόπον αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο Χαλκίδας, με την
τακτική διαδικασία, είτε για αναγνώριση του δικαιώματος εγγραφής του, είτε επιπλέον
για την καταδίκη του σωματείου σε δήλωση βούλησης.
Οι απόφοιτοι των σχολών ιστιοπλοϊας ανοιχτής θαλάσσης του ΙΟΧ, όλων των
βαθμίδων, αυτοδικαίως εγγράφονται μέλη του ομίλου για τον τρέχον έτος φοίτησής τους,
χωρίς καταβολή συνδρομής για το έτος αυτό.

Τα μέλη του Ομίλου, πλην των ιδρυτικών, μετά την πάροδο ενός (1) έτους από την
εγγραφή τους, αποκτούν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του
Ομίλου.

Άρθρο 6ο – Κωλύματα Μέλους, Περιορισμοί
1. Δεν γίνεται δεκτή η αίτηση εγγραφής ως μέλους και δεν μπορεί να είναι μέλος
του Ομίλου, πρόσωπο το οποίο:
α) Δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του.
β) Έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδικήματα βίας στους
αθλητικούς χώρους, χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης,
ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπεία, ληστεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια
χρεωκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη,
πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, συκοφαντική δυσφήμιση, έγκλημα κατά της
γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση
του νόμου περί ναρκωτικών και περί μεσαζόντων, και τέλος, όποιος έχει παραπεμφθεί με
αμετάκλητο βούλευμα για πράξεις που διώκονται σε βαθμό κακουργήματος.
γ) Έχει στερηθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση τα πολιτικά του
δικαιώματα, και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση.
δ) Έχει τιμωρηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 130 του νόμου 2725/1999, και
για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ζητά από κάθε υποψήφιο μέλος υπεύθυνη δήλωση ότι
δεν συντρέχει στο πρόσωπό του κανένα από τα παραπάνω κωλύματα.
2. Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του Ομίλου το προσωπικό του (προπονητής,
υπάλληλοι κλπ) για όσο χρόνο διαρκεί η πάσης φύσεως σύμβαση εργασίας του με τον
Όμιλο, και για ένα χρόνο (1) από τη λήξη της, καθώς επίσης και όσοι συνάπτουν σύμβαση
με τον Όμιλο για παροχή υπηρεσιών ή για εκτέλεση έργου με αμοιβή, είτε ατομικά, είτε
ως ομόρρυθμοι εταίροι, είτε ως διαχειριστές Ε.Π.Ε., ή μέλη διοικητικού συμβουλίου
ανώνυμης εταιρίας, για όσο διάστημα διαρκεί ή σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή η
εκτέλεση του έργου, και για ένα (1) χρόνο μετά τη λήξη, με οποιονδήποτε τρόπο, της
σύμβασης ή την παράδοση του έργου αντίστοιχα.
3. Οι εν ενεργεία και μη εν ενεργεία διαιτητές ομαδικού αθλήματος, μέλη των
οικείων συνδέσμων διαιτητών και οι εν ενεργεία προπονητές του οικείου κλάδου
άθλησης, δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του Ομίλου. Ως διαιτητές θεωρούνται επίσης οι
επόπτες, οι σημειωτές, οι κριτές, οι χρονομέτρες, οι αφέτες, οι παρατηρητές, καθώς και
όσοι, με οποιονδήποτε τρόπο, συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο ομαδικού αθλήματος
ιστιοπλοΐας.
4. Οι εν ενεργεία και μη εν ενεργεία διαιτητές, κριτές, χρονομέτρες και όσοι άλλοι
συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο ατομικού αθλήματος ιστιοπλοΐας, μέλη των οικείων

συνδέσμων, μπορούν να είναι μέλη του Ομίλου, δεν επιτρέπεται όμως να είναι μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής του, ούτε να είναι αντιπρόσωποι
του σε υπερκείμενες Ενώσεις ή Ομοσπονδίες.
5. Έμποροι αθλητικών ειδών, καθώς και οι μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές και μέλη
του διοικητικού συμβουλίου αθλητικής ανώνυμης εταιρείας, και κάθε είδους εμπορικής
εταιρείας, εφ’ όσον αυτές έχουν ως αντικείμενο εργασιών τους την εμπορία ή την
κατασκευή κάθε είδους αθλητικών ειδών, δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής του Ομίλου, ούτε να είναι αντιπρόσωποι του
σε υπερκείμενες Ενώσεις ή Ομοσπονδίες. Η απαγόρευση αυτή ισχύει επίσης και για
όσους διατηρούν πρακτορεία προγνωστικών για αγώνες κάθε είδους, καθώς και για τις
συζύγους, τα τέκνα και τους γονείς τους, αλλά μόνο εφ’ όσον το πρακτορείο διακινεί
δελτία προγνωστικών αγώνων που περιλαμβάνουν αγώνες ιστιοπλοΐας κα κάθε συναφές
προς την ιστιοπλοΐα άθλημα, που καλλιεργείται και προάγεται από τον Όμιλο.
6. Μέλη, στο πρόσωπο των οποίων συντρέχει οποιαδήποτε από τις πιο πάνω
περιπτώσεις (κωλύματα), εκπίπτουν αυτομάτως και αυτοδικαίως από την ιδιότητα του
μέλους. Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης, εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του
Ομίλου, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών, αφότου έλαβε γνώση. Σε περίπτωση
που παρέλθει άπρακτη η ανωτέρων προθεσμία, η διαπιστωτική πράξη εκδίδεται από το
Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία.
Άρθρο 7ο – Επίτιμα μέλη
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να απονέμεται ο τίτλος του επιτίμου μέλους,
χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου, σε πρόσωπα τα οποία έχουν διακριθεί για την προσφορά
τους στον Όμιλο ή τον αθλητισμό. Η απονομή του τίτλου αυτού αποφασίζεται από τη
Γενική Συνέλευση, με τη συνήθη καταστατική απαρτία και πλειοψηφία, μετά από
πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Τα Επίτιμα μέλη είναι πρόσωπα εξέχοντα στην κοινωνία, που παρείχαν ή δύνανται
να παράσχουν στον τον Όμιλο εξαιρετικές υπηρεσίες ή αξιόλογη αρωγή, ηθική ή υλική
ως πρόσωπα επιτυχόντα κορυφαίας αθλητικές επιδόσεις. Τα ονόματα των προς
ανακήρυξη Επίτιμων μελών, αναρτώνται οπωσδήποτε στον Πίνακα Ανακοινώσεων του
Ομίλου, ένα μήνα προ της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μελών. Ενστάσεις κατά της
ανακηρύξεως δύναται να κατατεθούν εγγράφως και αιτιολογημένα στην Γραμματεία του
Ομίλου, από Τακτικά Μέλη, 10 ημερολογιακές ημέρες προ της Γ.Σ.
Τα Επίτιμα μέλη
απαλλάσσονται από κάθε συνδρομή ή εισφορά ή δικαίωμα εγγραφής προς τον Όμιλο,
απολαύουν δε όλων των δικαιωμάτων των Τακτικών Μελών, συμμετέχουν στις Γενικές
Συνελεύσεις άνευ ψήφου και χωρίς δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, αποκλειόμενης
όμως της αναμείξεως των γενικά στην διοίκηση του Ομίλου.

Άρθρο 8ο – Συμπεριφορά μελών
Συμπεριφορά η οποία επισύρει τον πειθαρχικό έλεγχο του μέλους, αποτελούν
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες πράξεις και εκδηλώσεις: Α) Πράξεις μέλους που θίγουν
άλλα μέλη, Β) Συμπεριφορά που βλάπτει τα συμφέροντα και τους σκοπούς του Ομίλου,
Γ) Αντιαθλητική συμπεριφορά γενικά, Δ) Παράβαση των καταστατικών διατάξεων, των
εσωτερικών κανονισμών και των εν γένει διατάξεων των Νόμων που διέπουν την
λειτουργία του Ομίλου, Ε) Εναντίωση και απείθεια στις αποφάσεις της Γενικής
Συνέλευσης, καθώς και στις αποφάσεις, οδηγίες και εντολές του Διοικητικού Συμβουλίου,
Στ) Αδικαιολόγητη μη συμμετοχή στις Γενικές Συνελεύσεις περισσότερο από τρεις (3)
συνεχόμενες φορές, και Ζ) Διατάραξη της τάξης, της ευπρέπειας ή διάπραξη
παραπτώματος μέσα στο Εντευκτήριο ή στις εγκαταστάσεις του Ομίλου, καθώς και στις
εκδηλώσεις του.
Στην περίπτωση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί σε απολογία και ακρόαση το
παρεκτραπέν μέλος, με κάθε πρόσφορο μέσο και τρόπο, και ανάλογα από τη βαρύτητα
της πειθαρχικής παράβασης, με την υποτροπή να θεωρείται πάντα ως ιδιάζουσα
επιβαρυντική περίπτωση, επιβάλλει με επαρκώς αιτιολογημένη απόφασή του, που
γνωστοποιείται εγγράφως προς τον ενδιαφερόμενο, μία από τις ακόλουθες ποινές:
Προφορική παρατήρηση και επίπληξη.
Έγγραφη παρατήρηση και ανάκληση στην τάξη εκ μέρους του Διοικητικού
Συμβουλίου.
Απαγόρευση συμμετοχής σε αθλητικές εκδηλώσεις μέχρι ένα έτος. Η ποινή αυτή
επιβάλλεται μόνον σε περιπτώσεις αντιαθλητικής συμπεριφοράς, χωρίς να αποκλείεται
η επιβολή και άλλης ποινής.
Αναστολή άσκησης ορισμένων ή όλων των κατά το καταστατικό και το Νόμο
δικαιωμάτων του μέλους για ορισμένο χρονικό διάστημα, μέχρι ένα (1) έτος. Η αναστολή
άσκησης όλων των δικαιωμάτων του μέλους για ορισμένο χρονικό διάστημα ισούται με
πρόσκαιρη αποβολή.
Οριστική αποβολή από τον Όμιλο.
Στην περίπτωση που επιβάλλονται οι πειθαρχικές ποινές της πρόσκαιρης
αποβολής για χρονικό διάστημα πλέον των τριών (3) μηνών, καθώς και της οριστικής
αποβολής, το μέλος που αποβλήθηκε, μπορεί να ζητήσει εγγράφως από το Διοικητικό
Συμβούλιο την παραπομπή της υπόθεσης σε έκτακτη Γενική Συνέλευση, μέσα σε
προθεσμία δέκα (10) ημερών, από την λήψη της έγγραφης ανακοίνωσης της ποινής. Ο
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει την έκτακτη
Γενική Συνέλευση, το αργότερο μέσα σε ένα (1) μήνα από την υποβολή της αιτήσεως. Η
έκτακτη Γενική Συνέλευση μπορεί να επικυρώσει την ποινή που επέβαλε το Διοικητικό
Συμβούλιο, ή να επιβάλλει μία από τις ελαφρότερες ποινές, ή ακόμα να αποφανθεί ότι
δεν συντρέχει λόγος επιβολής κυρώσεως.

Ανεξαρτήτως των πιο πάνω καταστατικών προβλέψεων, η Γενική Συνέλευση, με
τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία της, και με την απαραίτητη προϋπόθεση της
προηγούμενης κλήσεως σε απολογία και ακρόαση του ενδιαφερόμενου μέλους, μπορεί
για οποιοδήποτε σπουδαίο λόγο να αποφασίζει την αποβολή μέλους, εφ’ όσον όμως ο
λόγος της αποβολής του είναι πολύ σοβαρός και εξαιρετικά κρίσιμος, αφορά
συμπεριφορά μέλους που θίγει το συμφέρον του Ομίλου και παρακωλύει την επιδίωξη
του σκοπού του, και δεν ανάγεται αποκλειστικώς στον ιδιωτικό βίο του μέλους.
Τα μέλος που αποβλήθηκε έχει το δικαίωμα να προσφύγει στο κατά τόπο αρμόδιο
Πρωτοδικείο της Χαλκίδας, μέσα σε δύο (2) μήνες αφότου του γνωστοποιήθηκε εγγράφως
από τη Γενική Συνέλευση η απόφαση της αποβολής του, αν η αποβολή του έγινε αντίθετα
προς τους όρους του καταστατικού και του Νόμου, ή αν δεν υπήρχαν σπουδαίοι και
σοβαροί λόγοι για την αποβολή του.
Τα μέλη του Ομίλου είναι προσωπικά και αποκλειστικά υπεύθυνα για την εν γένει
συμπεριφορά των φίλων τους στους χώρους και τις εκδηλώσεις του Ομίλου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ – ΕΣΟΔΑ

Αρθρο 9ο – Πόροι
Οι πόροι του Ομίλου είναι τακτικοί και έκτακτοι.

1. Τακτικοί είναι τα δικαιώματα εγγραφής, οι συνδρομές, εισφορές των μελών, για τις
δραστηριότητες του Ομίλου και τα έσοδα απο την περιουσία του Ομίλου.
2. Εκτακτοι πόροι είναι οι δωρεές απο φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου,
επιχορηγήσεις, κληροδοτήματα και κληρονομιές και κάθε άλλο έσοδο που
περιέρχεται νόμιμα στον Ομιλο.
Άρθρο 10ο– Συνδρομές
Το δικαίωμα εγγραφής των μελών ορίζεται ίσο με την ετήσια εισφορά.
Η ετήσια εισφορά καταβάλλεται εντός του πρώτου διμήνου κάθε ημερολογιακού
έτους. Το ακριβές ποσό της ετήσιας εισφοράς ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του
Διοικητικού συμβουλίου, η οποία εγκρίνεται από την αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση.
Τα επίτιμα μέλη δεν καταβάλουν δικαίωμα εγγραφής και ετήσια εισφορά.
Μέλη του Ομίλου, που υπηρετούν την στρατιωτική τους θητεία, απαλλάσσονται
από την καταβολή ετήσιας συνδρομής, για όσο χρόνο διαρκεί η στράτευσή τους.
Μέλος το οποίο καθυστερεί την καταβολή οποιασδήποτε οικονομικής οφειλής
προς τον Όμιλο πέραν του εξαμήνου, ειδοποιείται με συστημένη επιστολή από τον Ταμία
για τη σχετική υποχρέωσή του, να καταβάλει τα καθυστερούμενα ποσά εντός δύο (2)
μηνών από τη λήψη της ειδοποίησης.
Στο τέλος κάθε έτους ο Ταμίας παραδίδει στο Διοικητικό Συμβούλιο κατάσταση των

μελών, που δεν συμμορφώνονται με τις προηγούμενες διατάξεις, επισυνάπτοντας
αντίγραφα των ειδοποιήσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο διαγράφει τα μέλη με απόφασή
του, που γνωστοποιεί προς αυτά εγγράφως.
Μέλη τα οποία έχουν διαγραφεί με την διαδικασία της προηγούμενης
παραγράφου, μπορούν να υποβάλουν νέα αίτηση εγγραφής, σύμφωνα με τη διαδικασία
που προβλέπεται από το παρόν καταστατικό. Προϋπόθεση όμως για να τεθεί προς
συζήτηση η νέα αίτηση, αποτελεί η τακτοποίηση όλων των παλαιών οικονομικών
υποχρεώσεων του αιτούντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ – ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 11ο – Γενικά
Η Γενική Συνέλευση των μελών αποτελεί το ανώτατο όργανο του Ομίλου και
αποφασίζει για κάθε θέμα του, το οποίο δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού. Η Γενική Συνέλευση είναι τακτική
ή έκτακτη, σύμφωνα με τη διάκριση των επόμενων άρθρων.
Στη Συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται τα μέλη που έχουν πλήρως
τακτοποιημένες όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς τον Όμιλο.

Άρθρο 12ο – Τακτική Γενική Συνέλευση
Μέσα στο πρώτο δίμηνο κάθε ημερολογιακού έτους τα μέλη του Ομίλου
συγκαλούνται σε ετήσια Γενική Συνέλευση. Η πρόσκληση τοιχοκολλάται στα γραφεία του
Σωματείου, αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του Σωματείου και κοινοποιείται προς τα
μέλη τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από την οριζόμενη ημερομηνία και σ’ αυτήν
αναγράφονται με ακρίβεια ο τόπος και ο χρόνος, καθώς και όλα τα θέματα που πρόκειται
να συζητηθούν. Στην ίδια πρόσκληση μπορεί επίσης να αναφέρεται η ημερομηνία της
επαναληπτικής συνεδρίασης, για την περίπτωση που δεν σημειωθεί απαρτία κατά την
πρώτη συνεδρία. Το Σωματείο έχει την ευχέρεια να προβεί και σε ενημερώσεις των μελών
του για τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης, μέσω τηλεφωνικών επικοινωνιών ή δια
μηνυμάτων ή έντυπης ή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

2. Κατά τη Γενική Συνέλευση:
Το Διοικητικό Συμβούλιο λογοδοτεί διά του Προέδρου ή άλλου μέλους και
προβαίνει σε απολογισμό των πεπραγμένων του έτους που πέρασε.
Υποβάλλεται για έγκριση ο ταμειακός απολογισμός και ισολογισμός του έτους που

πέρασε, και κατατίθεται ο προϋπολογισμός του νέου έτους.
Διαβάζεται από την Εξελεγκτική Επιτροπή η έκθεση για την διαχείριση της χρήσης
που έληξε, καθώς και οι παρατηρήσεις της για την κίνηση των λογαριασμών του Ομίλου,
μαζί με τις παρατηρήσεις και προτάσεις της για την απαλλαγή του Διοικητικού
Συμβουλίου από την ευθύνη.
Διεξάγεται συζήτηση και ψηφοφορία επί του απολογισμού, του ισολογισμού, του
προϋπολογισμού και των προτάσεων της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Εκλέγεται, ανά διετία, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Εξελεγκτική Επιτροπή.
Στην τακτική Γενική Συνέλευση μπορούν να συζητηθούν και οποιαδήποτε άλλα
θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης, και μετά την εξάντλησή της, εφ’ όσον τεθούν στην
αρχή της συνεδρίασης και εγκριθεί η συζήτηση τους από την πλειοψηφία των παρόντων.

Άρθρο 13ο – Έκτακτη Γενική Συνέλευση
Η έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται από τον Πρόεδρο, μετά από απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου ή έγγραφη αίτηση του ενός πέμπτου (1/5) των μελών, που
έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον Όμιλο. Στην αίτηση
αναφέρονται λεπτομερώς τα θέματα για τα οποία ζητείται η σύγκληση της έκτακτης
Γενικής Συνέλευσης.
Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται επίσης για την εκλογή νέου Διοικητικού
Συμβουλίου, εάν τα μέλη του, συμπεριλαμβανομένων και των αναπληρωματικών,
απέμειναν για οποιοδήποτε λόγο λιγότερα από έξι (6).

Άρθρο 14ο – Συνεδρίαση Γενικής Συνέλευσης
Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και μπορεί να συνεδριάζει εφ’ όσον
παρίστανται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του όλου αριθμού των μελών που έχουν
δικαίωμα ψήφου και έχουν τακτοποιήσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις προς τον
Όμιλο.
Εάν κατά την πρώτη συνεδρίαση δεν υπάρξει απαρτία, τότε η συνεδρίαση
επαναλαμβάνεται όπως έχει ορισθεί στην πρόσκληση, χωρίς άλλη ειδοποίηση, στον ίδιο
τόπο και με τα ίδια ακριβώς θέματα. Η Συνέλευση τότε θεωρείται ότι έχει απαρτία και
μπορεί να διεξαχθεί, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρισταμένων μελών, εκτός των
περιπτώσεων που από το Νόμο ή το καταστατικό απαιτείται ορισμένη αυξημένη απαρτία.
Την έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει ο Πρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου.
Στις γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει ως
Γραμματέα τον Γενικό Γραμματέα τού Συμβουλίου, σε περίπτωση δε κωλύματός τους,

αντικαθίστανται από άλλα μέλη του Δ.Σ. και σε περίπτωση κωλύματος μελών του Δ.Σ.
από μέλη του Σωματείου.
Ειδικά όταν πρόκειται για τις Γενικές Συνελεύσεις που έχουν ως αντικείμενο την
διενέργεια αρχαιρεσιών για τα όργανα του Σωματείου καθώς και για την εκλογή των
αντιπροσώπων του σωματείου σε υπερκείμενες αθλητικές ενώσεις και ομοσπονδίες, ο
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αναλαμβάνει προσωρινά Πρόεδρος της Γενικής
Συνέλευσης, διαπιστώνει απλά την ύπαρξη απαρτίας και μετά διενεργεί ψηφοφορία για
εκλογή Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης. Μόλις εκλεγεί το Προεδρείο προβαίνει στην
καταμέτρηση των παρόντων και στη διαπίστωση της απαρτίας, η οποία επιτρέπει την
πραγματοποίηση των εργασιών της Συνέλευσης. Το αποτέλεσμα καταχωρείται στο βιβλίο
πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και ακολουθεί η συνεδρίαση, σύμφωνα με την
ημερήσια διάταξη. Ο εκλεγείς Πρόεδρος προχωρεί στη συζήτηση των θεμάτων της
ημερησίας διάταξης.
Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διευθύνει τις συζητήσεις της Γενικής Συνέλευσης,
δίδει το λόγο σε κάθε μέλος που τον ζητά και καθορίζει το χρόνο των ομιλιών, αφαιρεί το
λόγο από κάθε παρεκτρεπόμενο μέλος και υπογράφει το πρακτικό της Εφορευτικής
Επιτροπής μετά των μελών αυτής.
Κατά τις Γενικές Συνελεύσεις η ψηφοφορία διεξάγεται φανερά δι’ ανατάσεως της χειρός ή
δια ονομαστικής κλήσεως εκτός των θεμάτων που αφορούν την εκλογή Προέδρου Γενικής
Συνέλευσης, Προέδρου και μελών Διοικητικού Συμβουλίου, μελών της Εξελεγκτικής
Επιτροπής, μελών της Εφορευτικής Επιτροπής και αντιπροσώπων του Σωματείου σε
υπερκείμενες αθλητικές ενώσεις και ομοσπονδίες.
Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία και με
την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Η ψηφοφορία είναι μυστική μόνο κατά τις
Αρχαιρεσίες, και όταν πρόκειται για προσωπικά ζητήματα. Εάν μία πρόταση δεν
συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται.
Εάν η δεύτερη ψηφοφορία αποβεί άκαρπη η πρόταση αποσύρεται και μπορεί να
επανατεθεί σε προσεχή Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 15ο – Γενική Συνέλευση Αρχαιρεσίες
Κάθε δύο χρόνια η τακτική Γενική Συνέλευση προβαίνει στην διεξαγωγή Αρχαιρεσιών, για
την ανάδειξη επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στην εκλογή τριμελούς
Εξελεγκτικής Επιτροπής και αντιπροσώπου στην Γ.Σ. της υπερκείμενης αθλητικής
Ομοσπονδίας. Ο αριθμός των υποψηφίων απο κάθε φύλο πρέπει να είναι τουλάχιστον
ίσος με το ένα τρίτο 1/3 του συνολικού αριθμού των υποψηφίων στο ψηφοδέλτιο.
Επίσης η Τακτική Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή ενός αντιπρόσωπου και του
αναπληρωτή στην Γ.Σ της αθλητικής ομοσπονδίας. Αυτός ο αντιπρόσωπος του
σωματείου παρίσταται και ψηφίζει αυτοπροσώπως, απαγορευμένης της παροχής
πληρεξουσιότητας σε οποιονδήποτε τρίτο.

Στη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) του σωματείου έχουν δικαίωμα να παρίστανται και να
ψηφίζουν αυτοπροσώπως, απαγορευμένης της δι’ αντιπροσώπου συμμετοχής
τους, όλα τα μέλη του σωματείου, εφόσον έχει συμπληρωθεί ένα (1) πλήρες έτος
από την ημερομηνία εγγραφής τους. Τα μέλη που δεν έχουν εκπληρώσει τις
οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το σωματείο στερούνται του δικαιώματος
ψήφου και εκλογής.
2. Το Δ.Σ. του σωματείου, πριν τη σύγκληση της Γ.Σ., καταρτίζει και δημοσιεύει
πίνακα των μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γ.Σ. Κάθε μέλος
του σωματείου έχει δικαίωμα να υποβάλει έγγραφες αντιρρήσεις κατά του πίνακα,
ενώπιον του Δ.Σ., μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών από τη
δημοσίευσή του. Εκπρόθεσμες αντιρρήσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Το Δ.Σ.
αποφασίζει τελεσίδικα επί των αντιρρήσεων που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα το
αργότερο μέχρι την παραμονή της ημερομηνίας διεξαγωγής της Γ.Σ. και, σε
περίπτωση θετικής απόφασης, τροποποιεί τον πίνακα ανάλογα. Ο
τροποποιημένος πίνακας των μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου
στη Γ.Σ. δημοσιεύεται το αργότερο την παραμονή της ημερομηνίας διεξαγωγής της.
3. Οι αρχαιρεσίες για τα όργανα του αθλητικού σωματείου, καθώς και για την
εκλογή των αντιπροσώπων του σωματείου σε υπερκείμενες αθλητικές ενώσεις και
ομοσπονδίες διεξάγονται από τριμελή εφορευτική επιτροπή, της οποίας
προεδρεύει υποχρεωτικά δικαστικός αντιπρόσωπος. Δικαστικός αντιπρόσωπος
ορίζεται, ύστερα από αίτηση του σωματείου, δικηγόρος από τον Δικηγορικό
Σύλλογο στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει το σωματείο. Τα υπόλοιπα μέλη της
εφορευτικής επιτροπής εκλέγονται από το σώμα της Γ.Σ. 1. Δεν μπορούν να
ασκήσουν τα καθήκοντα αυτά τα μέλη τα οποία έχουν θέσει υποψηφιότητα για
οποιοδήποτε αξίωμα του Ομίλου.
4. Δικαίωμα να εκλεγούν στα όργανα του αθλητικού σωματείου ή αντιπρόσωποι
αυτού στις υπερκείμενες αθλητικές οργανώσεις, ενώσεις και ομοσπονδίες, έχουν
μόνο τα μέλη του σωματείου που ασκούν δικαίωμα ψήφου κατά την παράγραφο 1.
. Τουλάχιστον το ένα τρίτο 1/3 των θέσεων των μελών του Δ.Σ. καταλαμβάνουν
υποψήφιοι του ενός από τα δύο φύλα.
Ειδικά οι υποψήφιοι για εκλογή αντιπρόσωποι του σωματείου στις υπερκείμενες
αθλητικές οργανώσεις, ενώσεις και ομοσπονδίες πρέπει να πληρούν σωρευτικά
και τις προϋποθέσεις που τίθενται από τις αθλητικές οργανώσεις, ενώσεις και
ομοσπονδίες.

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για το Διοικητικό Συμβούλιο και την
Εξελεγκτική Επιτροπή έχουν μόνο τα μέλη, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της
παραγράφου 1 του άρθρου 16 του παρόντος καταστατικού. Ειδικά οι υποψήφιοι
για εκλογή αντιπρόσωποι του σωματείου στις υπερκείμενες αθλητικές
οργανώσεις, ενώσεις και ομοσπονδίες πρέπει να πληρούν σωρευτικά και τις

προϋποθέσεις που τίθενται από τις αθλητικές οργανώσεις, ενώσεις και
ομοσπονδίες.

Οι δηλώσεις υποψηφιότητας κατατίθενται στη Γραμματεία του Ομίλου εγγράφως
τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, με
αίτηση υπογραφόμενη από τον ενδιαφερόμενο, η οποία πρωτοκολλείται στο
αρμόδιο βιβλίο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων της γραμματείας του
Σωματείου. Η ημέρα καταθέσεως της αιτήσεως και η ημέρα διενέργειας των
αρχαιρεσιών δεν υπολογίζονται. Η γραμματεία του Ομίλου συγκεντρώνει τις
δηλώσεις υποψηφιότητας, συντάσσει και εκτυπώνει ενιαίο ψηφοδέλτιο με
αλφαβητική σειρά και με χωριστή κατάσταση για τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των αντιπροσώπων στην
υπερκείμενη Ενωση .
Κατά τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή καλεί κάθε μέλος του
Ομίλου με τη σειρά του μητρώου μελών και του παραδίδει ένα φάκελο και το
ψηφοδέλτιο με τα ονόματα των υποψηφίων. Κάθε μέλος μπορεί να εκφράσει τις
προτιμήσεις του, σημειώνοντας στο ψηφοδέλτιο μέχρι επτά (7) σταυρούς
προτίμησης για τη Διοικητικό Συμβούλιο, και μέχρι τρεις (3) σταυρούς για την
Εξελεγκτική Επιτροπή
5. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6, οι αρχαιρεσίες για τα όργανα του
αθλητικού σωματείου, καθώς και για την εκλογή των αντιπροσώπων του
σωματείου σε υπερκείμενες αθλητικές ενώσεις και ομοσπονδίες διεξάγονται με
ενιαίο ψηφοδέλτιο και η εκλογή γίνεται κατά τη σειρά των σταυρών προτίμησης
που συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Ο
αριθμός των σταυρών προτίμησης δε μπορεί να υπερβαίνει το ένα τρίτο (1/3) του
συνόλου των θέσεων εκλογής. Αν προκύπτει δεκαδικός αριθμός, αυτός
στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με
μισό της μονάδας και πάνω, άλλως στην αμέσως κατώτερη. Ο αριθμός των
υποψηφίων από κάθε φύλο πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με το ένα τρίτο (1/3)
του συνολικού αριθμού των υποψηφίων στο ψηφοδέλτιο.
6. Σε όλες τις εκλογικές διαδικασίες, οι υποψήφιοι δικαιούνται, εφόσον το
επιθυμούν, να υποβάλουν υποψηφιότητα με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο, εφόσον: α)
συγκεντρώνουν αριθμό υποψηφίων ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) των
θέσεων εκλογής και β) ο αριθμός των υποψηφίων από κάθε φύλο είναι
τουλάχιστον ίσος με το ένα τρίτο (1/3) του συνόλου αυτών. Στην περίπτωση
ξεχωριστών ψηφοδελτίων η εκλογή γίνεται με το σύστημα της απλής αναλογικής
και οι θέσεις εκλογής κατανέμονται μεταξύ των ψηφοδελτίων ανάλογα με την
εκλογική τους δύναμη. Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον
αριθμό των θέσεων εκλογής. Το πηλίκο αυτής της διαίρεσης, και σε περίπτωση
κλάσματος ο πλησιέστερος προς το κλάσμα ακέραιος αριθμός, αποτελεί το
εκλογικό μέτρο. Αν το κλάσμα ισούται με το μισό της μονάδας, ως εκλογικό μέτρο
θεωρείται ο μεγαλύτερος ακέραιος αριθμός. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες

θέσεις στα όργανα του σωματείου ή και εκλέγει τόσους αντιπροσώπους όσες
φορές χωρά το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που
έλαβε. Αν ο συνδυασμός διαθέτει λιγότερους υποψηφίους από τις θέσεις στα
όργανα του σωματείου που δικαιούται να καταλάβει ή και τους αντιπροσώπους
που δικαιούται να εκλέξει, καταλαμβάνει τόσες μόνο θέσεις όσοι είναι οι
υποψήφιοί του. Οι θέσεις που μένουν αδιάθετες ή ο αριθμός των αντιπροσώπων
που δεν καλύπτονται από την πρώτη ως άνω κατανομή, κατανέμονται στους
συνδυασμούς που κατέλαβαν μία (1) τουλάχιστον θέση στα όργανα του σωματείου
ή εξέλεξαν έναν τουλάχιστον αντιπρόσωπο κατά την πρώτη κατανομή και έχουν τα
μεγαλύτερα κατά σειρά υπόλοιπα ψηφοδελτίων. Σε περίπτωση ισοδυναμίας,
γίνεται κλήρωση.

7. Όταν ολοκληρωθεί η ψηφοφορία η Εφορευτική Επιτροπή προβαίνει στη διαλογή των
ψηφοδελτίων και στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, με βάση τη σειρά επιτυχίας των
υποψηφίων. Εκλέγονται με βάση τη σειρά επιτυχίας οι πρώτοι επτά (7) για το Διοικητικό
Συμβούλιο, και οι πρώτοι τρεις (3) για την Εξελεγκτική Επιτροπή. Επίσης
ανακηρύσσονται τρεις (3) αναπληρωματικοί για το Διοικητικό Συμβούλιο και τρεις (3) για
την Εξελεγκτική Επιτροπή.
8. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκλέγεται, με απόλυτη πλειοψηφία, από το σύνολο των
εκλεγέντων μελών κατά την πρώτη συνεδρίασή τους με σκοπό τη συγκρότησή τους σε
σώμα. Εντός τριών (3) ημερών από τη διεξαγωγή των αποτελεσμάτων ο Πρόεδρος της
Γενικής Συνέλευσης γνωστοποιεί τον πίνακα των επιτυχόντων στον πλειονοψηφήσαντα
σύμβουλο. Ο τελευταίος συγκαλεί εντός επτά (7) ημερών το νεοεκλεγέν Διοικητικό
Συμβούλιο, προκειμένου να συγκροτηθεί σε σώμα. Ευθύς μετά την συγκρότηση αυτή, ο
Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, παραδίδει στον εκλεγέντα Γραμματέα τα πρακτικά,
υπογεγραμμένα από τον ίδιο και τα άλλα δύο μέλη του Προεδρείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ – Ι. ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Άρθρο 16ο – Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Όμιλος διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται από
την τακτική Γενική Συνέλευση των μελών για διετή θητεία. Τουλάχιστον το ένα τρίτο 1/3
των θέσεων των μελών του Δ.Σ. καταλαμβάνουν υποψήφιοι του ενός από τα δύο φύλα.

Εάν το Διοικητικό Συμβούλιο παραιτηθεί πριν λήξει η θητεία του, προκηρύσσεται
μέσα σε είκοσι (20) ημέρες έκτακτη Γενική Συνέλευση για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. Τις
διαδικασίες για την Γενική Συνέλευση διεξάγει το παραιτηθέν Διοικητικό Συμβούλιο ή η

Εξελεγκτική Επιτροπή.

Άρθρο 17ο – Καθήκοντα Διοικητικού Συμβουλίου
Το Διοικητικό Συμβούλιο:
Ασκεί την ανώτατη διοίκηση και διαχείριση της περιουσίας του Ομίλου, τη
διεύθυνση των υποθέσεων και υπηρεσιών του, αποφασίζει και επιλύει ανέκκλητα κάθε
ζήτημα σχετικό με το σκοπό του, που δεν έχει ανατεθεί ειδικά με το καταστατικό στην
αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή δεν προβλέπεται από το καταστατικό.
Αποφασίζει για κάθε δαπάνη που προβλέπεται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό.
Διορίζει και απολύει το έμμισθο ή άμισθο προσωπικό του Ομίλου και καθορίζει την
αμοιβή του.
Συντάσσει και υποβάλλει στην έγκριση της Γενικής Συνέλευσης τον ετήσιο
προϋπολογισμό και τον απολογισμό.
Προκηρύσσει και αθλοθετεί ιστιοπλοϊκούς αγώνες και φροντίζει για την
εκπαίδευση και άθληση των μελών του Ομίλου.
Συγκροτεί επιτροπές για την καλύτερη διεξαγωγή και επιτυχία των αγώνων και
λοιπών εκδηλώσεων.
Ορίζει εκπροσώπους του Ομίλου μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή μη, για τις
δευτεροβάθμιες οργανώσεις, ενώσεις ή συνδέσμους.
Συντάσσει και τροποποιεί τους εσωτερικούς κανονισμούς του Ομίλου και φροντίζει
για ην τήρησή τους.
Προβαίνει στην κατασκευή, αγορά και ενοικίαση εγκαταστάσεων και σκαφών και
φροντίζει για την καλή συντήρησή τους.
Υποβάλλει όπου απαιτείται, υπομνήματα και γενικά ενεργεί κάθε πράξη που
εξυπηρετεί τους σκοπούς και τα συμφέροντα του Ομίλου.
Σε επείγουσες περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο με δική του ευθύνη μπορεί να
προβεί σε δαπάνη που αφορά τους σκοπούς του Ομίλου και δεν προβλέπεται στο
ψηφισμένο προϋπολογισμό ή να κάνει υπέρβαση προϋπολογισμένης δαπάνης, με την
προϋπόθεση ότι οι δαπάνες αυτές δεν υπερβαίνουν το 1/10 των εξόδων του
προηγούμενου έτους. Στις περιπτώσεις αυτές η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία
τουλάχιστον πέντε (5) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Άρθρο 18ο – Λειτουργία του Δ.Σ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το μήνα,
προσκαλούμενο από τον Πρόεδρο ή έκτακτα μετά από αίτηση τριών (3) τουλάχιστον
μελών του, θεωρείται δε ότι ευρίσκεται σε απαρτία εφ’ όσον παρίστανται πέντε (5)
τουλάχιστον μέλη. Οι συνεδριάσεις είναι ανοικτές για τα μέλη, εκτός αυτών που αφορούν

προσωπικά θέματα.
Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία και
απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός των περιπτώσεων όπου ρητά
απαιτείται μυστική ψηφοφορία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η γνώμη προς την
οποία συντάχθηκε η ψήφος του Προέδρου. Για ζητήματα προσωπικά η ψηφοφορία είναι
πάντοτε μυστική και σε περίπτωση ισοψηφίας η πρόταση απορρίπτεται.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι προσωπικά υπεύθυνα και αλληλέγγυα
για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, που απορρέουν από το καταστατικό. Μέλος
του Διοικητικού Συμβουλίου δεν φέρει ευθύνη για απόφαση, κατά τη λήψη της οποίας,
απουσίαζε ή παρίστατο αλλά διαφώνησε και η διαφωνία του καταχωρήθηκε στα
πρακτικά.
Εάν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν εκπληρώνει τα καθήκοντά του
κανονικά, η Γενική Συνέλευση, με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να
αποφασίσει την έκπτωση του. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει σε
τρεις (3) συνεχόμενες συνεδριάσεις αδικαιολόγητα, αν και ειδοποιήθηκε έγκαιρα,
θεωρείται ότι παραιτήθηκε και αντικαθίστανται από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος,
με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκχωρεί αρμοδιότητες του ή αρμοδιότητες
συγκεκριμένου μέλους του, σε άλλα μέλη ή σε υπαλλήλους του Ομίλου. Απαγορεύεται
έστω και προσωρινά η άσκηση καθηκόντων Προέδρου, Γενικού Γραμματεία και Ταμία
από το ίδιο μέλος ή από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συνδέονται μεταξύ τους με
συγγένεια μέχρι τρίτου βαθμού.
Η ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τιμητική και άμισθη. Στα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβανομένων υπ’ όψη των διατάξεων του Αστικού
Κώδικα περί εντολής, δεν καταβάλλεται αμοιβή ή αποζημίωση, εκτός από τα έξοδα
κίνησης, διαμονής και διατροφής, στην περίπτωση μετακίνησης τους εκτός τόπου
κατοικίας του, για προσφορά οποιασδήποτε υπηρεσίας στον Όμιλο.
Επιτρέπονται προσωρινές ταμειακές διευκολύνσεις προς τον Όμιλο από τα μέλη το
Διοικητικού Συμβουλίου, για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών.
Απαγορεύεται στο Διοικητικό Συμβούλιο να συνάπτει συμβάσεις εργασίας,
ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έργου, προμηθειών ή οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις με
οικονομικό αντάλλαγμα, με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με τους ή τις συζύγους, τα
τέκνα, τους γονείς και τα αδέλφια τους, ή με νομικά πρόσωπα στα οποία μετέχουν τα
προαναφερόμενα πρόσωπα. Η παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται την έκπτωση
των μελών του Δ.Σ. που έλαβαν τη σχετική απόφαση. Η έκπτωση ενεργείται με απόφαση
του αρμοδίου Δικαστηρίου.

ΙΙ. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ Δ.Α.

Άρθρο 19ο – Πρόεδρος
Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί τον Όμιλο σε κάθε δικαστική ή διοικητική αρχή, και κάθε
φυσικό ή νομικό πρόσωπο, και συμβάλλεται στο όνομα του Ομίλου, μετά από απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης.
Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση σε συνεδρίαση και
προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης,
μέχρι να εκλεγεί προεδρείο σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 15, κηρύσσει την
έναρξη και λήξη των συνεδριάσεων, καθορίζει την ημερήσια διάταξη στις συνεδριάσεις
σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, θέτει τα ζητήματα σε
ψηφοφορία, και γενικά διευθύνει τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υπογράφει
τα πρακτικά του Δ.Σ., και της Γ.Σ., καθώς και κάθε έγγραφο του Ομίλου, λογοδοτεί στη
Γ.Σ. για λογαριασμό του Δ.Σ. Δικαιούται να καλεί τα μέλη του Ομίλου και του Δ.Σ. στην
εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους προς τον Όμιλο, και μεριμνά για την τήρηση του
καταστατικού και των κανονισμών.
Υπογράφει τα χρηματικά εντάλματα που έχουν προσυπογραφεί από τον Γενικό
Γραμματέα και τον Ταμία, για να γίνουν εγκεκριμένες πληρωμές.
Προβαίνει μετά από απόφαση του Δ.Σ. σε παραίτηση από δικόγραφα ή δικαιώματα
του Ομίλου, υπογράφει συνυποσχετικά διαιτησίας, διορίζει δικηγόρους για τη δικαστική ή
εξώδικη εκπροσώπηση, και προβαίνει μετά από απόφαση της Γ.Σ. σε εκποίηση κινητών
και ακινήτων του Ομίλου.

Άρθρο 20ο – Αντιπρόεδρος
Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει σε όλα τα καθήκοντα του τον Πρόεδρο, όταν ο
τελευταίος απουσιάζει ή κωλύεται. Σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται και ο
Αντιπρόεδρος, τον αναπληρώνει το αρχαιότερο παριστάμενο μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου, εκτός του Γενικού Γραμματέα ή Ταμία.
Είναι υπεύθυνος για τα έντυπα του Ομίλου, εκτός εκείνων που αφορούν τις
Σχολές.
Έχει την ευθύνη για θέματα τύπου, διαδικτυακής επικοινωνίας και δημοσίων
σχέσεων του Ομίλου και ειδικότερα φροντίζει για την προβολή και έγκαιρη
γνωστοποίηση της δραστηριότητας του Ομίλου στα μέσα μαζικής ενημέρωσης έντυπης,
ηλεκτρονικής διαδικτυακής.
Είναι υπεύθυνος για τη συγκέντρωση και φύλαξη του έντυπου και φωτογραφικού
υλικού, που προβάλει τον Όμιλο και για τη βιβλιοθήκη του Ομίλου.
Άρθρο 21ο – Γενικός Γραμματέας
Ο Γενικός Γραμματέας έχει τη διεύθυνση και εποπτεία των γραφείων, υπηρεσιών
και εγκαταστάσεων του Ομίλου και του Προσωπικού τους.

Τηρεί την αλληλογραφία του Ομίλου, τα μητρώα μελών, τηρεί τα πρακτικά
συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο,
φυλάει τα βιβλία πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων. Φυλάει τη σφραγίδα, τα αρχεία
και το βιβλίο περιουσίας του Ομίλου, καθώς και κάθε άλλο βιβλίο σχετικό με τα
καθήκοντά του. Διενεργεί και εποπτεύει την αλληλογραφία και την εν γένει
γραμματειακή εργασία του Ομίλου και των διαφόρων επιτροπών.
Ευθύνεται για την έκδοση των ενταλμάτων πληρωμής και γραμματίων εισπράξεως,
τα οποία συνυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο και τον Ταμία.
Ενημερώνει τον Ταμία του Ομίλου για τα εισπρακτέα για διάφορους λόγους ποσά.
Τον Γενικό Γραμματέα όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει άλλο μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζει ο Πρόεδρος.

Άρθρο 22ο – Ταμίας
Ο Ταμίας αποτελεί το εκτελεστικό όργανο της οικονομικής διαχείρισης του
Σωματείου, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Ενεργεί για κάθε
είσπραξη εκδίδοντας σχετική διπλότυπη απόδειξη, καθώς και κάθε πληρωμή με βάση
εντάλματα που έχουν υπογράψει ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας ή οι νόμιμοι
αναπληρωτές τους, στα οποία επισυνάπτει και την ισόποση απόδειξη του δικαιούχου.
Φροντίζει για την έκδοση των σχετικών ενταλμάτων πληρωμής, σύμφωνα με τον
προϋπολογισμό και αναφέρει στο Διοικητικό Συμβούλιο κάθε τυχόν εξάντληση της
πίστωσης.
Τηρεί βιβλίο ταμείου και βιβλίο εισπράξεων – πληρωμών, τα οποία θέτει υπόψη
του Διοικητικού Συμβουλίου για ενημέρωση.
Κατά την τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλει υπολογισμό της διαχείρισης του
έτους που πέρασε με σχετική έκθεση ελέγχου της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Ο Ταμίας ευθύνεται προσωπικά για τα χρήματα και λοιπά αξιόγραφα του ταμείου,
κρατά ένα ποσό για τις τρέχουσες δαπάνες του Ομίλου, και καταθέτει με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα χρήματα στο όνομα του Ομίλου σε τραπεζικό
λογαριασμό ή επενδύει μέρος των χρημάτων αυτών σε χρηματόγραφα.
Ο Ταμίας είναι προσωπικά υπεύθυνος για κάθε πληρωμή που έκανε χωρίς
κανονικά δικαιολογητικά ή χωρίς την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, και
επιμελείται για την τήρηση του νόμου περί τελών χαρτοσήμου και φορολογίας γενικά.
Με έγγραφη εξουσιοδότηση που υπογράφουν ο Πρόεδρος και ο Γενικός
Γραμματέας ή οι νόμιμοι παραστάτες τους, ο Ταμίας αναλαμβάνει από τους λογαριασμούς
στο όνομα του Ομίλου και υπογράφει τη σχετική διπλότυπη απόδειξη είσπραξης.
Τον Ταμία όταν απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του,
αναπληρώνει άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζει ο Πρόεδρος.

Άρθρο 23ο – Έφοροι
Για την καλύτερη λειτουργία του Ομίλου προβλέπονται οι παρακάτω θέσεις
Εφόρων:
Έφορος Αγώνων
» Εκπαίδευσης
» Λιμένος
» Εγκαταστάσεων
» Θαλασσοπορίας
» Σκαφών
» Τριγώνου
Οι θέσεις εφόρων πληρούνται ανάλογα με τις ανάγκες με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει στο ίδιο άτομο
καθήκοντα μιας ή περισσοτέρων Εφοριών.
Οι έφοροι εφ’ όσον δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να
μετέχουν στις συνεδριάσεις του χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Άρθρο 24ο – Καθήκοντα Εφόρων
1)Ο Έφορος Αγώνων:
Έχει τη γενική φροντίδα και ευθύνη για την κατάρτιση του αγωνιστικού
προγράμματος του Ομίλου, καθώς και τη διοργάνωση και διεξαγωγή των αγώνων.
2)Ο Έφορος Εκπαίδευσης:
Έχει τη γενική ευθύνη και φροντίδα για τη διοργάνωση των σχολών ιστιοπλοΐας του
Ομίλου και την αξιοποίηση των μαθητών των σχολών.
3)Ο Έφορος Λιμένος:
Είναι αρμόδιος για την εφαρμογή του εγκεκριμένου κανονισμού λιμένος, και τη
χρησιμοποίηση του λιμένος από τα σκάφη σύμφωνα με τον Κανονισμό.
Καθορίζει τη θέση και τον τρόπο αγκυροβολίας των σκαφών.
Εισηγείται στο Δ. Συμβούλιο για όλα τα σχετικά με το λιμάνι θέματα.
4)Ο Έφορος Εγκαταστάσεων
Είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων και των

ελεύθερων χώρων και εισηγείται σχετικά στο Διοικητικό Συμβούλιο.
Φροντίζει για τη σωστή χρήση των εγκαταστάσεων και αποθηκών του Ομίλου από
τα μέλη.
Ελέγχει και επιμελείται την λειτουργία του εντευκτηρίου του Ομίλου.
Επιμελείται την εφαρμογή του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας του
εντευκτηρίου.
5)Ο Έφορος Θαλασσοπορίας:
Έχει την ευθύνη της λειτουργίας του τμήματος θαλασσοπορίας.
Φροντίζει για την οργάνωση ομαδικών ταξιδιών.
6)Ο Έφορος Σκαφών:
Φροντίζει για τη συντήρηση και φύλαξη των σκαφών του Ομίλου καθώς και του
εξοπλισμού τους.
Έχει την αποκλειστική ευθύνη της αποθήκης εφοδίων.
Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο για τις επισκευαστικές ανάγκες των σκαφών
και για τη σωστή χρησιμοποίησή τους.
7. Ο Εφορος Τριγώνου
Επιμελείται της λειτουργίας του τριγώνου. Εποπτεύει και υποστηρίζει το αθλητικό
τμήμα τριγώνου, τους αθλητές, προπονητές και βοηθούς αυτών. Συνοδεύει τους αθλητές
και προπονητές, βοηθά και οργανώνει την συμμετοχή των αθλητών σε αγώνες τόσο του
ομίλου, όσο και σε εθνικούς, περιφερειακούς, διασυλλογικούς, πανελληνίους, διεθνείς
και άλλους. Επιβλέπει, διεκπεραιώνει και λειτουργεί υποστηρικτικά.
Εποπτεύει την συντήρηση του υλικού και σκαφών τριγώνου, συντάσσει
πρωτόκολλο απογραφής και καταγραφής των σκαφών, πανιών και εξαρτημάτων αυτών.
Ο έφορος πρέπει να φροντίζει για την καλή διαχείριση και συντήρηση του υλικού
(Σκάφη, πανιά, εξοπλισμός σκαφών) και για το υλικό υποστήριξης (φουσκωτά,
αυτοκίνητα συνοδείας και μεταφοράς, εξοπλισμός εργαστηρίου, εξοπλισμός γραφείου,
εξοπλισμός αποθήκης υλικών αγώνων) όπως και των αποδυτηρίων.
Φροντίζει και εισηγείται όλα τα ανωτέρω στο ΔΣ και την ΓΣ. Εισηγείται και
λαμβάνει προσφορές για την ανανέωση σκαφών και εξοπλισμού. Ο έφορος του τμήματος
παρίσταται, συμμετέχει σε ότι αφορά το τμήμα του και συντονίζει όλο το φάσμα της
λειτουργίας του. Αποφασίζει και διεκπεραιώνει διάφορες υποθέσεις και προβλήματα που
αφορούν το τμήμα.
Είναι υπεύθυνος για την σωστή λειτουργία του τμήματος και οφείλει να επιβλέπει
επίσης τους κανόνες καλής συμπεριφοράς των αθλητών, προπονητών και να επεμβαίνει
όταν αυτός κρίνει.

Στην αρχή κάθε αγωνιστικής σεζόν οφείλει να ενημερώνει το συμβούλιο για τους
στόχους του τμήματος, τους αγώνες που θα αγωνιστεί κάθε κατηγορία την προσεχή
σεζόν ύστερα από σχεδιασμό με τον εκάστοτε προπονητή, τον προϋπολογισμό τους, τις
προτάσεις του και το Δ.Σ. να εγκρίνει τα παραπάνω.
Είναι επίσης υπεύθυνος για τους αγώνες που διοργανώνει το τμήμα του για τις
αποστολές των αθλητών του σε αγώνες, αποστολές που μαζί με τον υπεύθυνο
προπονητή προϋπολογίζουν και σχεδιάζουν έγκαιρα.
Ανά τακτά χρονικά διαστήματα πραγματοποιεί συναντήσεις με τους γονείς, τους
αθλητές, τους προπονητές και τον πρόεδρο του Ομίλου και το ΔΣ, ώστε να συντονίζεται
καλύτερα η λειτουργία του τμήματος.
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1.Η Εξελεγκτική Επιτροπή του Σωματείου αποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη
και από τρία (3) αναπληρωματικά μέλη. Εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση
μέσω των Αρχαιρεσιών που διεξάγονται μαζί με την εκλογή του Διοικητικού
Συμβουλίου και η θητεία της είναι διετής, όπως και η θητεία του Διοικητικού
Συμβουλίου. Έργο της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι η διενέργεια ελέγχου της εν
γένει οικονομικής διαχείρισης του Σωματείου και η υποβολή σχετικής έκθεσης
στη τακτική Γενική Συνέλευση κάθε χρόνο.

Πρόεδρός της ορίζεται το μέλος που πλειοψήφισε.
Η ιδιότητα του μέλους της Εξελεγκτικής Επιτροπής δεν επιτρέπεται να συμπίπτει
με αυτήν του μέλους του Δ.Σ. ούτε με του αντιπροσώπου στην υπερκείμενη
Αθλητική Ένωση. Δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος της όποιος συνδέεται με συζυγική
σχέση ή με συγγένεια μέχρι δευτέρου βαθμού με μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

 Η Εξελεγκτική Επιτροπή ελέγχει τη διαχείριση των οικονομικών του Σωματείου
από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τις διατάξεις
του καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Έχει το δικαίωμα
και το καθήκον να λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, εγγράφου ή στοιχείων
οικονομικής φύσεως του Αθλητικού Σωματείου και να διενεργεί λογιστικό και
διαχειριστικό έλεγχο. Για τη διενέργεια λογιστικού και διαχειριστικού ελέγχου
μπορεί να διορίσει έως τρεις (3) ειδικούς συμβούλους ή εμπειρογνώμονες. Αν
διαπιστώσει παραβάσεις του νόμου, του καταστατικού και των αποφάσεων της
Γενικής Συνέλευσης ή παρατυπίες ως προς τη διαχείριση, υποδεικνύει στο
Διοικητικό Συμβούλιο την επανόρθωση τους και σε ιδιαίτερα σοβαρές
περιπτώσεις ζητά τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.
4. Η Εξελεγκτική Επιτροπή συντάσσει κάθε έτος έκθεση, την οποία υποβάλει στην
Γενική Συνέλευση πριν από την έγκριση των πεπραγμένων του Διοικητικού

Συμβουλίου και τον ισολογισμό, παρίσταται στη Γενική Συνέλευση και παρέχει
κάθε σχετική πληροφορία και αναγκαία υπόδειξη. Μέλος της Εξελεγκτικής
Επιτροπής μπορεί να παρίσταται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου
χωρίς δικαίωμα ψήφου και στη Γενική Συνέλευση με δικαίωμα ψήφου, εκτός από
τις περιπτώσεις θεμάτων που αφορούν άμεσα αυτό ή σύζυγο ή συγγενή του μέχρι
δευτέρου βαθμού.
5. Οι αρμοδιότητες της Εξελεγκτικής Επιτροπής ασκούνται συλλογικά και τα μέλη
της ευθύνονται για δόλο ή βαριά αμέλεια. Η Εξελεγκτική Επιτροπή βρίσκεται σε
απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται δύο (2) τουλάχιστον εκ των
τριών (3) τακτικών μελών αυτής. Στις συνεδριάσεις του οργάνου προεδρεύει ο
Πρόεδρός.
Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία και καταχωρούνται στο
βιβλίο πρακτικών της Εξελεγκτικής Επιτροπής, που υπογράφεται από όλα τα
παρόντα μέλη της.
Η εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Εξελεγκτικής
Επιτροπής γίνεται με τον ίδιο τρόπο όπως η εκλογή των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου.
2.Με τον ίδιο τρόπο εκλέγονται και οι Αντιπρόσωποι του Σωματείου στις
υπερκείμενες αθλητικές ενώσεις και Ομοσπονδίες και η θητεία τους έχει διετή
διάρκεια.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ
Το Σωματείο εποπτεύεται σύμφωνα με το νόμο, όπως ειδικότερα
προβλέπεται από τον ν. 2725/1999 όπως τροποποιήθηκε από τον ν. 4603/2019, από
τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Δ.Δ.Δ.) με την μέθοδο της
δειγματοληψίας, με διενέργεια διαχειριστικού, λογιστικού και οικονομικού ελέγχου σε
περίπτωση τακτικής ή έκτακτης επιχορήγησής του μέσα στο ίδιο έτος συνολικού ποσού
άνω των 50.000ευρώ (πενήντα χιλιάδων ευρώ.
Υπόκειται επίσης σε έκτακτο διαχειριστικό, λογιστικό και οικονομικό έλεγχο από τον
Γ.Ε.Δ.Δ., ύστερα από αίτημα του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού ή του
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ο Γ.Ε.Δ.Δ. διατάσσει
τη διενέργεια έκτακτου διαχειριστικού, λογιστικού και οικονομικού ελέγχου σε
περίπτωση που το σωματείο έλαβε κρατική επιχορήγηση, τακτική ή έκτακτη,
ανεξαρτήτως του ύψους της επιχορήγησης. Ο έλεγχος αυτός μπορεί να αφορά έως και τα
πέντε (5) τελευταία οικονομικά έτη, εφόσον δεν είχε διενεργηθεί τακτικός έλεγχος κατά
τα έτη αυτά, σύμφωνα με την παράγραφο 1.
Ο τακτικός και έκτακτος έλεγχος των παραγράφων 1 και 2 διενεργείται σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν. 3074/2002 (Α΄ 296) και του π.δ. 77/2005 (Α΄ 118).
Έναντι του Γ.Ε.Δ.Δ. δεν ισχύει οποιοδήποτε τραπεζικό και χρηματιστηριακό απόρρητο.
Ως προς το φορολογικό απόρρητο εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4

του άρθρου 14 του ν. 3345/2005 (Α΄ 138), καθώς και του άρθρου 17 του ν. 4174/2013
(Α΄ 170) και της ΠΟΛ 1154/2018 κοινής απόφασης του Υπουργού και της Υφυπουργού
Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (Β΄ 3253). Η άρση του απορρήτου
καταλαμβάνει, εκτός από τον ελεγχόμενο κάθε φορά αθλητικό φορέα,τα μέλη του
διοικητικού συμβουλίου και της εκτελεστικής επιτροπής του, τους ορκωτούς ελεγκτές και
κάθε άλλο ειδικό συνεργάτη ή σύμβουλό του, τους αθλητές και τους προπονητές του, το
εν γένει προσωπικό του και κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο του οποίου ο έλεγχος
κρίνεται αναγκαίος ή σκόπιμος.
5. Μετά το τέλος κάθε ελέγχου, τακτικού ή έκτακτου, συντάσσεται τεκμηριωμένη
έκθεση, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 5 του άρθρου 4 του π.δ. 77/2005. Η
έκθεση (α) κοινοποιείται στον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού και (β) αν
διαπιστώνονται αξιόποινες πράξεις, διαβιβάζεται στον αρμόδιο εισαγγελέα, μαζί με κάθε
σχετικό έγγραφο ή πληροφορία, για τις κατά νόμο ενέργειες. Ο Γ.Ε.Δ.Δ. έχει δικαίωμα
να ασκεί πειθαρχικό έλεγχο επί του προσωπικού, τακτικού και μη, των αθλητικών
ενώσεων και ομοσπονδιών.
Αν διαπιστωθούν παραβάσεις, ο Γ.Ε.Δ.Δ., λαμβάνοντας υπόψη τη βαρύτητά τους, το
βαθμό της υπαιτιότητας των εμπλεκομένων και την εν γένει συμβολή του ελεγχόμενου
φορέα στην ανάπτυξη του αθλήματος που καλλιεργεί, εισηγείται, με την έκθεση της
παραγράφου 5, την αναστολή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα κάθε επιχορήγησης
προς το συγκεκριμένο φορέα και, σε περίπτωση υποτροπής, την οριστική διακοπή κάθε
επιχορήγησής του.
Κατά τη διενέργεια κάθε ελέγχου, το διοικητικό συμβούλιο, η εκτελεστική επιτροπή και
κάθε άλλο όργανο ή υπηρεσία του σωματείου, οι αθλητές και οι προπονητές του, το
προσωπικό και οι εν γένει συνεργάτες και σύμβουλοί του, καθώς και κάθε τρίτο φυσικό
ή νομικό πρόσωπο οφείλει να συνεργάζεται με τον Γ.Ε.Δ.Δ. και να παραδίδει αμελλητί
κάθε έγγραφο, αποδεικτικό μέσο ή πληροφορία που του ζητείται, επι ποινή αναστολής
καταβολής κάθε επιχορήγησης προς το σωματείο μέχρι τη χορήγηση στην Ε.Ε.Α. των
εγγράφων, αποδεικτικών μέσων ή πληροφοριών που έχει ζητήσει.».

Άρθρο 25ο – Οικονομικό Έτος
Το οικονομικό και διαχειριστικό έτος του Ομίλου αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει
την 31η Δεκεμβρίου.

Άρθρο 26ο – Βιβλία
Ο Όμιλος τηρεί τα ακόλουθα βιβλία:
Μητρώο μελών

Πρακτικά Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων
Πρακτικά Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου
Βιβλίο Εσόδων – Εξόδων
Βιβλίο Περιουσιακών Στοιχείων
Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων
Τα βιβλία πριν από τη χρήση τους, θεωρούνται από το Νομάρχη ή από άλλο
εξουσιοδοτημένο όργανο.

Άρθρο 27ο – Αντίτιμο για τα μαθήματα των σχολών
Ο Όμιλος για τις προσφερόμενες υπηρεσίες εκμάθησης του αθλήματος που
καλλιεργεί (ιστιοπλοΐα) δύναται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να ορίζει
αντίστοιχο αντίτιμο της σχετικής υπηρεσίας για την κάλυψη των λειτουργικών του
αναγκών. Στην περίπτωση αυτή ενδέχεται να έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται
από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ.
186/1992.).

Άρθρο 28ο – Συμμετοχή σε αγώνες
Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή του Ομίλου ή αθλητή του σε αγώνες που γίνονται
στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, αν αυτοί δεν είναι εγκεκριμένοι από την οικεία αθλητική
ομοσπονδία ή τις αντίστοιχες διεθνείς αθλητικές ομοσπονδίες, στις οποίες μετέχει ο
Όμιλος. Σε αντίθετη περίπτωση, η οικεία αθλητική ομοσπονδία δύναται να περικόπτει ή
να διακόπτει για ορισμένο χρονικό διάστημα την καταβολή επιχορήγησης προς τον
Όμιλο, για την συμμετοχή σε αγώνες ή τη διοργάνωση αγώνων, χωρίς την έγκρισή της.
Άρθρο 29ο – Ειδική αθλητική αναγνώριση
Ο Όμιλος δικαιούται να ζητήσει την παροχή ειδικής αθλητικής αναγνώρισης για το
άθλημα που καλλιεργεί (ιστιοπλοΐα). Η ειδική αυτή αναγνώριση χορηγείται ύστερα από
αίτηση του Διοικητικού Συμβουλίου, με απόφαση του αρμοδίου για τον αθλητισμό
Υπουργού ή άλλου από αυτόν εξουσιοδοτημένου οργάνου της κεντρικής ή της
περιφερειακής διοίκησης, εφόσον πληρούται οι όροι της παραγράφου 1 του άρθρου 8
του Ν. 2725/1999, είτε οι όροι της παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου του ιδίου παραπάνω
Νόμου, όπως ισχύει.

Άρθρο 30ο – Τροποποίηση καταστατικού
Πρόταση, για τροποποίηση του καταστατικού, εκτός των διατάξεων που αφορούν
τους σκοπούς του Ομίλου, υποβάλλεται από μέλη που αριθμούν το ένα πέμπτο (1/5)των

μελών με δικαίωμα ψήφου.
Για την τροποποίηση του Καταστατικού απαιτείται η παρουσία του ημίσεως (1/2)
των μελών με δικαίωμα ψήφου και ταμειακώς ενήμερων, και η πλειοψηφία των τριών
τετάρτων (3/4) των παρόντων.
Για την τροποποίηση διατάξεων που αφορούν τους σκοπούς του Ομίλου
απαιτείται η συναίνεση όλων των μελών.

Άρθρο 31ο – Διάλυση του Ομίλου
Για τη διάλυση του Ομίλου απαιτούνται η παρουσία και η πλειοψηφία της
παραγράφου 2 του άρθρου 30του παρόντος καταστατικού.
Σε περίπτωση διάλυσης του Ομίλου η περιουσία του, μετά την εκκαθάριση,
περιέρχεται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, για την εξυπηρέτηση αθλητικών σκοπών.
Άρθρο 32ο – Ακροτελεύτιο
Απαγορεύεται οπωσδήποτε η ανάμειξη του Ομίλου ως σωματείου στην πολιτική ή
σε δραστηριότητες άσχετες προς τους σκοπούς του ομίλου, όπως αυτοί προσδιορίζονται
στο παρόν καταστατικό.
Για ζητήματα που δεν προβλέπονται στο παρόν ή σε περίπτωση ασάφειας
κάποιου άρθρου αποφαίνεται τελεσίδικα η Γενική Συνέλευση εκτός εάν υπάρχει ρητή
πρόβλεψη νόμου.
Το παρόν καταστατικό αποτελούμενο από 33 άρθρα αναγνώσθηκε, συζητήθηκε
και εγκρίθηκε κατά τη Γενική Συνέλευση της 9-3-2020, από τα παριστάμενα μέλη, τα
οποία και το υπογράφουν, θα ισχύσει δε μετά την έγκριση του από το Πρωτοδικείο
Χαλκίδας και την εγγραφή του στο οικείο βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου Χαλκίδας.

Χαλκίδα, 9-3-2020

Όπως κατατέθηκε στο Ειρηνοδικείο Χαλκίδας στις 14/1/2021

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Κανονισμός Λιμένος

1.1 EΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Όπου στον παρόντα κανονισμό χρησιμοποιούνται αριθμοί έχουν τις αντίστοιχες έννοιες.1.2 ΛΙΜΕΝΑΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
Είναι ο θαλάσσιος χώρος και τα αντίστοιχα κρηπιδώματα του όρμου Βούρκου Χαλκίδας του οποίου η χρήση έχει παραχωρηθεί στον Όμιλο για την εξυπηρέτηση των αναγκών του με την 4729/19.08.88 απόφαση της Νομαρχίας Ευβοίας  και όπως τροποποιήθηκε με την 4507/94 απόφαση της Νομαρχίας Ευβοίας.1.3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΙΜΕΝΑ
Είναι οι πάσης φύσεως εγκαταστάσεις  επί των κρηπιδωμάτων ή μέσα στο θαλάσσιο χώρο και κυρίως επί του βυθού, οι οποίες προορίζονται για την εξυπηρέτηση των ελλιμενιζομένων σκαφών.1.4 ΣΚΑΦΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
Είναι τα κάθε είδους σκάφη ιδιοκτησίας των τακτικών μελών του Ομίλου.1.5 ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΣΚΑΦΟΥΣ
Είναι ο αναφερόμενος στο έγγραφο εθνικότητας  σκάφους νηολογημένου υπό Ελληνική σημαία και σε Περίπτωση συνιδιοκτησίας ο κάτοχος ποσοστού τουλάχιστον 30%.1.6 ΙΣΤΙΟΦΟΡΟ ΣΚΑΦΟΣ
Είναι το σκάφος το οποίο φέρει ιστία, τα οποία μπορούν να αποτελέσουν μοναδική κινητήρια δύναμη σε όλες τις πλεύσεις. Η ύπαρξη μηχανής η οποία μπορεί να κινήσει το σκάφος αυτοτελώς δεν μεταβάλει το χαρακτηρισμό του.

1.7 ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟ ΣΚΑΦΟΣ
Είναι το σκάφος που έχει μία ή δύο μηχανές οι οποίες και αποτελούν την μοναδική ή τουλάχιστον τη συνήθη κινητήριο δύναμη του. Η ύπαρξη ιστού και βοηθητικών ιστών (τρεχαντήρια – trawlers) δεν μεταβάλλει το χαρακτηρισμό του.

2.1 ΧΡΗΣΗ ΛΙΜΕΝΑ
Στο θαλάσσιο χώρο του Λιμένα του Ομίλου ελλιμενίζονται τα παρακάτω σκάφη κατά σειρά προτεραιότητας.
·         Τα σκάφη του Ομίλου (1.3).
·         Τα ιστιοφόρα σκάφη (1.6) ιδιοκτησίας των τακτικών μελών (1.4) του Ομίλου.

2.2 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ
Οι προϋποθέσεις για τον ελλιμενισμό σκάφους στο Λιμένα του Ομίλου είναι οι εξής:
·         Ο ιδιοκτήτης του σκάφους να είναι τακτικό μέλος του Ομίλου.
·         Το σκάφος να είναι νηολογημένο στο νηολόγιο του Ομίλου.
·         Ο ιδιοκτήτης του σκάφους να είναι μόνιμος κάτοικος Χαλκίδας.
·         Το σκάφος να είναι καταμετρημένο σε ένα τουλάχιστον από τα ισχύοντα συστήματα καταμέτρησης που ο Όμιλος αποδέχεται για την τέλεση του αγωνιστικού του προγράμματος.

2.3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ
Κάθε ιδιοκτήτης σκάφους που τόσο αυτός όσο και το σκάφος που πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου (2.2) και επιθυμεί τον ελλιμενισμό του σκάφους του πρέπει να υποβάλλει αίτηση ελλιμενισμού με την οποία συνυποβάλλονται:
·         Το Έγγραφο Εθνικότητας του σκάφους.
·         Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης εν ισχύ.
·         Πιστοποιητικό καταμέτρησης σε ισχύον σύστημα τέλεσης των αγώνων του Ομίλου.

2.4 ΘΕΣΕΙΣ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ
Ουδεμία θέση ελλιμενισμού στο Λιμένα του Ομίλου είτε θαλάσσια είτε χερσαία νοείται ως μόνιμη αλλά το σκάφος που την καταλαμβάνει αξιολογείται από το Δ.Σ. ανά διετία.

2.5 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ
·         Τα σκάφη και οι ιδιοκτήτες τους θα αξιολογούνται και θα κρίνονται για την παραμονή του σκάφους στη θέση του ή όχι με τα παρακάτω κριτήρια.
·         Τη συμμετοχή του σκάφους στα 2/3 του αγωνιστικού προγράμματος του Ομίλου κατ’ ελάχιστον.
·         Την ενεργή παρουσία του ιδιοκτήτη ή των συνιδιοκτητών στην εν γένει ζωή του Ομίλου, τις εκδηλώσεις και τις υπόλοιπες δραστηριότητες του.
·         Την μέριμνα για τον ασφαλή ελλιμενισμό του σκάφους.
·         Τη συμμόρφωση του ιδιοκτήτη του ιδιοκτήτη σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος περί υποχρεώσεων ιδιοκτητών.

Κάθε σκάφος που καταλαμβάνει θέση προηγούμενου σκάφους που απομακρύνεται από το λιμάνι του Ομίλου ή άλλη νέα θέση, καταβάλλει εφ’άπαξ ποσόν που καθορίζεται κάθε χρόνο με απόφαση του Δ.Σ. και το οποίο αποτελεί έκτακτη οικονομική ενίσχυση του Ομίλου, είναι δε ανεξάρτητο  από τα τρέχοντα λειτουργικά έξοδα της θέσης.

3.1 ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΒΛΗΤΩΝ  – ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ
Στις προβλήτες και στα κρηπιδώματα που περιλαμβάνονται στο χώρο του Ομίλου όπως ορίζεται στην (1.1) του παρόντος, επιτρέπεται η ανέλκυση και εναπόθεση σκαφών ιδιοκτησίας τακτικών μελών του Ομίλου με εκπληρωμένες τις ταμειακές τους υποχρεώσεις, προκειμένου να γίνει η συνηθισμένη συντήρηση των υφάλων και τυχόν μικροεπισκευές. Δικαίωμα ανέλκυσης και χρήσης των προβλητών και κρηπιδωμάτων έχουν τα σκάφη που κατέχουν θέση στον Όμιλο. Οι αιτήσεις ανέλκυσης εξετάζονται από το Δ.Σ. και το οποίο αποφασίζει για την ικανοποίηση τους ή όχι. Οι ιδιοκτήτες σκαφών που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν την προβλήτα του Ομίλου για την ανέλκυση τους, πρέπει να έχουν εξασφαλίσει την κατάλληλη σχάρα για την ασφαλή εναπόθεση του σκάφους, αλλιώς η ανέλκυση δεν θα πραγματοποιείται. Οι ιδιοκτήτες των σκαφών τα οποία βρίσκονται στην ξηρά είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν καθημερινά για την καθαριότητα και τάξη του χώρου τον οποίο χρησιμοποιούν, δεδομένου ότι όλοι οι χώροι είναι προσπελάσιμοι και κοινόχρηστοι.

4.1 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ
Ιδιοκτήτης στον οποίο παραχωρείται θέση ελλιμενισμού στο λιμάνι του Ομίλου υποχρεούται να εξοφλεί τις μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες τις κάθε φύσης οικονομικές του υποχρεώσεις προς τον Όμιλο, οι οποίες απορρέουν τόσο από την ιδιότητα του σαν μέλος όσο και από τη χρήση της θέσης, της προβλήτας και για τις παρεχόμενες από τον Όμιλο υπηρεσίες. Οι επιβαλλόμενες από το Δ.Σ. οικονομικές υποχρεώσεις των ιδιοκτητών θα είναι ανάλογες των πραγματικών δαπανών για τις προσφερόμενες υπηρεσίες. Οι παραχωρούμενες θέσεις ελλιμενισμού σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. δεν είναι μεταβιβάσιμες απόλυτα. Μέλος του Ομίλου στο οποίο έχει παραχωρηθεί θέση για ελλιμενισμό σκάφους του εφόσον με οποιοδήποτε τρόπο χάσει την ιδιότητα του ιδιοκτήτη όπως ορίζεται στην (1.5) του παρόντος, υποχρεούται με δήλωση του να αναγγείλει την να κατάσταση στον Όμιλο μέσα σε δέκα ημέρες και μέσα στο ίδιο διάστημα να απομακρύνει το σκάφος από το αγκυροβόλιο. Σε περίπτωση που το μέλος προτίθεται να ελλιμενίσει άλλο σκάφος ιδιοκτησίας του στο λιμάνι του Ομίλου πρέπει να το γνωστοποιήσει με δήλωση του οπότε ο Όμιλος διατηρεί τη θέση στη διάθεση του για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με την προϋπόθεση ότι το νέο σκάφος από πλευράς διαστάσεων μπορεί να ελλιμενιστεί στο αγκυροβόλιο του προηγούμενου. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται και ανανεώνεται με απόφαση του Δ.Σ. για ένα ακόμη έτος και μόνον, μετά από αιτιολογημένη αίτηση του ιδιοκτήτη. Ο ιδιοκτήτης του οποίου το σκάφος πρόκειται να απουσιάσει για οποιοδήποτε λόγο πάνω από δύο εβδομάδες από το αγκυροβόλιο του, έχει την υποχρέωση να το αναγγείλει στη γραμματεία του Ομίλου. Ο Όμιλος έχει το δικαίωμα να διαθέσει με απόφαση του Δ.Σ. προσωρινά και για όσο διάστημα παραμένουν ελεύθερες τις θέσεις των σκαφών τα οποία απουσιάζουν για οποιοδήποτε λόγο από τα αγκυροβόλια τους για διάστημα μεγαλύτερο των δύο εβδομάδων. Ιδιοκτήτης σκάφους από τον οποίο με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. αφαιρείται το δικαίωμα χρήσης της θέσης ελλιμενισμού που του έχει παραχωρηθεί, είναι υποχρεωμένος να απομακρύνει το σκάφος το σκάφος του από το αγκυροβόλιο του μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία της κοινοποίησης σ’ αυτόν της σχετικής απόφασης, ή ανάρτησης της στον πίνακα ανακοινώσεων του Ομίλου για την περίπτωση που δεν είναι δυνατή η κοινοποίηση της στον ενδιαφερόμενο. Μετά Δε την εκπνοή του χρονικού ορίου γνωστοποιείται το γεγονός στο Λιμεναρχείο Χαλκίδας για τις δέουσες ενέργειες. Ιδιοκτήτης σκάφους εγγεγραμμένου στον πίνακα αναμονής και προτεραιότητας σε περίπτωση που το σκάφος του μεταβιβασθεί υποχρεούται να γνωστοποιήσει εγγράφως στον Όμιλο την μεταβίβαση εντός δεκα (10) ημερών και εφ’ όσον το επιθυμεί διατηρεί τη σειρά του στον πίνακα για ένα (1) έτος μετά από σχετική αίτηση.

5.1 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Τα υπάρχοντα μηχανοκίνητα σκάφη που ελλιμενίζονται στο λιμάνι του Ομίλου υπόκεινται στις γενικές διατάξεις του παρόντος κανονισμού εφ’όσον συμβάλλουν στη διεξαγωγή του αγωνιστικού προγράμματος του Ομίλου συμμετέχοντας κατ’ ισομοιρία σαν σκάφη Επιτροπής Αγώνων  και συνοδείας σε όλους τους αγώνες πρωταθλήματος του Ομίλου σύμφωνα με ετήσιο πρόγραμμα που θα καθορίζεται από το Δ.Σ.